Chi tiết tin - Xã Triệu Vân - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 160
  • Tổng truy cập 293.538

Công tác chỉ đạo điều hành việc thưc hiên CCHC xã Triệu Vân năm 2023

14:17, Thứ Sáu, 19-5-2023

Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, UBND xã Triệu Vân đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, trong thời gian qua, xã Triệu Vân đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND xã,nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND xã đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại HN đánh giá kết quả thực hiện CCHC quý I/2023

Ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06

 Xác định việc chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND xã Triệu Vân đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ, phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHCđài phát thanh xã; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 và 4 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Nhằm xây dựng hình ảnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. Xã Triệu Vân áp dụng ba mô hình trong cải cách hành chính đó là: Mô hình “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo”; “Xây dựng mô hình thôn Thông minh tại các thôn” và Mô hình “Văn minh hành chính”. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Xx Triệu Vân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã, phấn đấu thực hiện 100% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đảm bảo yêu , đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND tặng hoa động viên các cán bộ,CC hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC quý I/2023.

 

Các tin khác